NEN-EN-ISO 7010

NEN-EN-ISO 7010

Vanuit ISO is geadviseerd aan de Europese Commissie om de ISO 7010 – Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Registered safety signs voor Europa over te nemen. Door de internationale commissie ISO TC 145/SC2 Graphical symbols – Safety identification, signs, shapes, symbols and colours werdt er al jaren gelobbyd bij de Europese commissie én CEN om dit door te voeren omdat er tot op heden per land verschillen zijn in pictogrammen.

Middels een versnelde procedure is ISO 7010: 2011 zonder enige wijziging overgenomen door CEN op 23 juni 2012. NEN is als CEN-lid gebonden deze Europese norm de status te geven van een nationale norm. Aangezien normen niet strijdig mogen zijn, moeten nationale normen waarbij dit het geval is worden ingetrokken óf, indien het een andere toepassing betreft, worden gewijzigd (zie het overzicht hieronder).

De Europese richtlijn 92/58/EEG wordt gewijzigd en gaat verwijzen naar deze norm.

Door werkgroep 1 van ISO TC 145/ SC 2 wordt ISO 7010:2011 lopende dit traject continu verder aangevuld met symbolen. Er is dus vooralsnog alleen sprake van de gepubliceerde ISO 7010:2011 (die te beschouwen is als een zogenaamde ‘tussenversie’).

Gevolgen voor de Nederlandse normen

In Nederland betreft het de volgende normen die discrepanties hebben met de NEN-EN-ISO 7010: 2012:

NEN 6088 – Brandveiligheid van gebouwen- Vluchtwegaanduiding – Eigenschappen en bepalingsmethoden.
De NEN 6088:2002 was nagenoeg volledig in strijd met NEN-EN-ISO 7010. Hierdoor was het niet noodzakelijk deze norm te laten voortbestaan. De enkele nog relevante bepalingen zijn opgenomen in NEN 3011.
In januari 2013 is de NEN6088 volledig ingetrokken.
NEN 3011 – Veiligheidskleuren en –tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte.
Door de komst van de NEN-EN-ISO 7010 moest deze worden herzien.
In de NEN 3011:2015 zijn alle symbolen welke in de 7010 staan komen te vervallen. De NEN 3011 bevat nu uitsluitend symbolen voor gebruik in Nederland welke niet in de NEN-EN-ISO 7010 voorkomen.
NEN 1414 – Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden.
De commissie Grafische symbolen is al aan de slag met de herziening van deze norm en past zodoende ook de norm aan, zodat er niet sprake is van enige discrepantie.
NEN 1413 – Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op bouwkundige tekeningen en in schema’s, die onderdeel uitmaken van de aanvraag van de vergunningen binnen de omgevingsvergunning, volgens de indieningsvereisten opgenomen in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).
De commissie Grafische symbolen is al aan de slag met de herziening van deze norm. Bestaande symbolen worden getoetst aan de huidige normen en zo nodig aangepast. Daarnaast wordt gekeken naar de aanduidingen zoals omschreven in de indieningsvereisten. Zo mogelijk worden hiervoor nieuwe symbolen of aanduidingen voorgesteld.