Statuten

Naam en zetel

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging Voor Veiligheidssignalisatie (afgekort: NVVS)
 2. Zij heeft haar zetel in Barneveld.

Doel

Artikel 2

De volgende doelstellingen van de Ned. Vereniging Voor Veiligheidssignalisatie (NVVS) zijn bepaald:

 • Het komen tot een onafhankelijke behartiging van de belangen van de leden van de vereniging.
 • Het komen tot een eenduidige regelgeving op het gebied van de veiligheids- en gezondheidssignalering.
 • Het komen tot een eenduidige vormgeving op het gebied van de veiligheids- en gezondheidssignalering.
 • Het onderhouden van contacten met de overheid, controlerende overheidsinstanties, instanties die betrokken zijn bij het tot stand komen van normen en andere belangen organisaties. In deze contacten staat het komen tot een eenduidige regelgeving op het gebied van de veiligheids- en gezondheidssignalering voorop.
 • Bevordering van de correcte toepassing van veiligheids- en gezondheidssignalering waarbij de vereniging de voorschriften zoals vastgelegd in de Europese Richtlijnen, de Nederlandse wetgeving en de binnen Nederland gehanteerde normen op het gebied van veiligheids- en gezondheidssignalering als uitgangspunt zal hanteren.
 • Het onderhouden van contacten met organisaties buiten Nederland die een gelijke doelstelling hebben.

Alles in de meest ruime zin des woords.

Leden

Artikel 3

A-Leden van de vereniging kunnen zijn in Nederland gevestigde ondernemingen uitgeoefend door zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, die zich bezig houden met de advisering, import of fabricage en levering van middelen ter visualisatie van veiligheid. (verbod / gebod / waarschuwing / leidingidentificatie / terreinveiligheid / brandpreventie en markering.)

B-leden van de vereniging kunnen zijn in Nederland gevestigde ondernemingen uitgeoefend door zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, bedrijven die zich bezig houden met enkel de verkoop van middelen ter visualisatie van veiligheid. (verbod / gebod / waarschuwing / leidingidentificatie / terreinveiligheid / brandpreventie en markering.

C-leden van de vereniging kunnen zijn in Nederland gevestigde ondernemingen uitgeoefend door zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, niet commerciële organisaties, die zich bezig houden met veiligheids- en brandpreventiemarkeringen of die betrokken zijn bij het tot stand komen van regelgeving of normen op het gebied van veiligheids- en brandpreventiemarkeringen.

Ook brancheorganisaties die belangen hebben op het gebied van veiligheids- en brandpreventiemarkeringen maar geen directe commerciële belangen hebben.

D-leden van de vereniging zijn geassocieerde leden. Natuurlijke personen die een  dienstverband hebben met een A of B lid en werkzaam zijn als adviseur of verkoper van  veiligheids- en gezondheidssignaleringen.

 1. Bestuur houdt een register bij, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
 2. De leden zijn verplicht aan de voorzitter respectievelijk secretaris op de door hem te bepalen wijze en tijdstippen de gegevens te verschaffen die ter uitvoering der statuten, reglementen en bindende besluiten nodig zijn, dan wel volgens een besluit van de ledenvergadering aan hem dienen te worden verstrekt en aan de voorzitter respectievelijk secretaris of de door hem daartoe aangewezen deskundigen in de gelegenheid te stellen de juistheid van de verstrekte gegevens te controleren.
 3. De voorzitter respectievelijk secretaris is verplicht tot geheimhouding van de gegevens van of aangaande de leden, welke ter zijner kennis zijn gebracht of gekomen en een vertrouwelijk karakter dragen. Voor zover hij geen rekening en verantwoording kan aflegen of anderszins niet kan handelen zonder zodanige gegevens bekend te maken kan hij volstaan met het overleggen van een verklaring van een daartoe door de ledenvergadering aangewezen accountant, inhoudende dat door hem ter zake aan de accountant rekening en verantwoording is gedaan onderscheidenlijk de betreffende gegevens zijn overlegd en deze door de accountant akkoord zijn bevonden.

Artikel 4

 1. Het bestuur beslist over toelating van leden.
 2. Het bestuur beslist, aan de hand van de verstrekte gegevens, tot welke categorie een aspirant-lid wordt toegelaten.
 3. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. –

Einde van het lidmaatschap

Artikel 17

 1. De vereniging wordt ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan diegenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangen een gelijk deel, na ratio van de contributie. Bij besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
 3. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur.
 4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”

Jaarlijkse bijdrage

Artikel 6

 1. De leden zijn verplicht een jaarlijkse bijdrage te betalen, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Zij worden daarbij in categorieën ingedeeld, die een verschillende bijdrage (contributie) betalen.
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot betalen van een bijdrage te verlenen.

Bestuur

Artikel 7

Het bestuur bestaat uit ten minste twee personen, die door de algemene vergadering worden benoemd.

 1. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie uit de leden benoemd. Twee of meer van deze functies kunnen in één persoon zijn verenigd.

De overige bestuurders kunnen ook buiten de leden worden benoemd.

 1. Het bestuur draagt kandidaat-bestuursleden voor. De algemene ledenvergadering is gerechtigd tegenkandidaten voor te dragen mits een dergelijke voordracht door ten minste drie leden gesteund wordt.
 2. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd. In vacatures dient zo spoedig mogelijk te worden voorzien.

Einde Bestuurslidmaatschap – periodiek lidmaatschap – schorsing

Artikel 8

 1. Elke bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of  geschorst. Voor een besluit tot ontslag door de algemene ledenvergadering is een meerderheid vereist van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering,  waarin ten minste twee/derde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Is ter vergadering – waarin een besluit tot ontslag of schorsing van een bestuurder aan de  orde is – niet ten minste twee/derde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin omtrent hetzelfde voorstel kan worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

 1. De bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar.
 2. Elke bestuurder treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding.

De aftredende bestuurder is terstond herkiesbaar, wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

Een bestuurder uit functie ontheven:

 1. ten aanzien van een bestuurder die uit de leden is benoemd, door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.
 2. Door schriftelijk ontslag door de bestuurder.

Besluitvorming bestuur

Artikel 9

 1. Van het verhandelde in elke vergadering worden door het secretariaat notulen opgemaakt, die door het bestuur in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten bewijze daarvan door de voorzitter en een ander bestuurslid worden ondertekend.
 2. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergadering van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Bestuurstaak – vertegenwoordiging

Artikel 10

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
 3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging  zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
 4. Het bestuur is, eveneens mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot:
  1. Het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen die een bedrag of waarde van vijfduizend Euro (€ 2.500,00) te boven gaan, onverminderd het in lid 3 en/of het hierna bepaalde
  2. Het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen.
  3. Het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend.
  4. Het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, alsmede het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet.
  5. Het aangaan van dadingen.
  6. Het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden.
  7. Het afsluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. De vereniging wordt voorts vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders.

Algemene vergadering – jaarverslag – rekening en verantwoording

Artikel 11

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
 3. In de vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet het onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten en overigens van de nodige bescheiden rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde bestuur.

 4. Het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in lid 3
 5. Voorziening in eventuele vacatures
 6. De benoeming van de kascommissie bedoeld in lid 4
 7. Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

 8. In de jaarvergadering benoemt de algemene vergadering een commissie tot onderzoek van de in het vorig lid bedoelde stukken, welke commissie bestaat uit ten minste twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

Het bestuur doet de stukken ten minste één maand voor de dag, waarop de algemene ledenvergadering zal worden gehouden waarin de stukken zullen worden behandeld, toekomen aan de commissie. De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.

 1. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 2. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 3. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan door oproeping overeenkomstig art. 15 of bij advertentie in een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

 1. Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalender jaar.

Toegang en stemrecht

Artikel 12

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden, behoudens bij behandeling van hun beroepschrift.
 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur.
 3. Ieder A- en B-lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander stemgerechtigd lid. Een stemgerechtigd lid kan voor ten hoogste twee andere leden als gevolmachtigde optreden. Een D-lid kan namens een A- of B–lid, waarmee een dienstverband bestaat, als gemachtigde (ondernemingsvertegenwoordiger) optreden.
 4. De leden-rechtspersonen worden vertegenwoordigd overeenkomstig hun statuten.
 5. Ieder A- en B-lid heeft in de algemene vergadering één stem. C-leden hebben géén stemrecht.

Voorzitterschap – notulen

Artikel 13

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging. Bij zijn afwezigheid wordt de vergadering geleid door de oudste aanwezige bestuurder. Is geen bestuurder ter vergadering aanwezig dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door of vanwege de secretaris van de vereniging notulen gemaakt, die door de algemene vergadering in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten bewijze daarvan door de voorzitter en een ander bestuurslid worden ondertekend.

Besluitvorming algemene vergadering

Artikel 14

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voorzover de statuten of de wet geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
 4. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
 5. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een stemgerechtigde vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangt.

Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

 1. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 2. Indien bij een stemming van personen bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaatshebben. Indien ook dan door niemand de volstrekte meerderheid wordt verkregen, zal een herstemming plaatshebben tussen de twee personen, die de meeste stemmen behaalden. Komen door gelijkheid van het aantal behaalde stemmen meer dan twee personen voor herstemming in aanmerking, dan zal bij een tussenstemming worden beslist welke twee personen in de herstemming komen. Indien ook in de herstemming geen volstrekte meerderheid wordt behaald, beslist het lot.
 3. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft – mits met voorkennis van het bestuur genomen – dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
 4. Indien in een algemene vergadering de helft van alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen de bij een gewone meerderheid van stemmen, geldige besluiten genomen worden omtrent alle aan de orde komende onderwerpen.
 5. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt door het bestuur middels schriftelijke oproepingsbrieven aan de leden, geadresseerd volgens het ledenregister, met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste zeven dagen, de dag van oproeping en die der vergadering niet meegerekend.
 6. De oproepingsbrieven vermelden de plaats, het tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen.

Bijeenroeping algemene vergadering

Artikel 15

Statutenwijzigingen

Artikel 16

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van een algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar een dergelijk besluit zal worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste zeven dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn opgenomen. Bovendien wordt een afschrift, als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoefd ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
 4. Is ter vergadering – waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is – niet ten minste twee/derde van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan is het bepaalde in artikel 8 lid 1, tweede zin, van overeenkomstige toepassing.
 5. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat de algemene ledenvergadering deze heeft goedgekeurd. Iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te doen verlijden.

Ontbinding

Artikel 17

 1. De vereniging wordt ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan diegenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangen een gelijk deel, na ratio van de contributie. Bij besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
 3. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur.
 4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”

Huishoudelijk reglement

Artikel 18

 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
 3. Op de besluiten tot vaststelling en tot wijziging van het huishoudelijk reglement is het bepaalde in artikel 16 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.